สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD

สิ่งมีชีวิตที่มีสถานภาพข้อมูลไม่เพียงพอ Deficient: DD (จำนวน 319 รายการ) หน้าที่ 1

ข้อมูลอนุกรมวิธาน เรียงตามชื่อวิทยาศาสตร์ A-Z
Ahaetulla fasciolata
Speckle-headed Whip Snake
Amphiesma bitaeniatum
Yunnan Keelback
Enhydris jagorii
Black Water Snake
Acalyptophis peronii
Peron’s Sea Snake
Acantopsis spectabilis
รากกล้วยสาละวิน
Acrocephalus orinus
นกพงปากยาว
Acrocephalus stentoreus
นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย
Acrochordonichthys gyrinus
ขยุยยักษ์
Acrochordonichthys rugosus
ขยุยยักษ์ใต้
Aeluroscalabotes felinus
ตุ๊กแกป่าหัวโต
Aeromys tephromelas
พญากระรอกบินสีดำ
Aetobatus ocellatus
WhiteSpotted Eagle Ray กระเบนนก
Aetomylaeus maculatus
Mottled Eagle Ray กระเบนนกจุดขาว
Aetomylaeus vespertilio
Ornate Eagle Ray กระเบนนกรางกะแส
Ahaetulla mycterizans
งูหัวจิ้งจกมลายู
Aipysurus eydouxii
งูชายธงนวล
Akysis maculipinnis
ขยุย

สถานภาพการคุกคาม (ไทย)

ชนิดพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว โดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตายของชนิดพันธุ์นี้ตัวสุดท้าย

ชนิดพันธุ์ที่ไม่มีรายงานว่าพบอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

ชนิดพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์จากพื้นที่ธรรมชาติในขณะนี้

ชนิดพันธุ์ที่กำลังอยู่ในภาวะอันตรายที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลกหรือสูญพันธุ์ไปจากแหล่งที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ ถ้าปัจจัยต่าง ๆที่เป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ยังดำเนินต่อไป

ชนิดพันธุ์ที่เข้าสู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์ในอนาคตอันใกล้ ถ้ายังคงมีปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุให้ชนิดพันธุ์นั้นสูญพันธุ์

ชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มอาจถูกคุกคามในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ยังไม่มีผลกระทบมาก

ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่อยู่ในภาวะถูกคุกคามและพบเห็นอยู่ทั่วไป

ชนิดพันธุ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยตรงหรือโดยอ้อม ชนิดพันธุ์กลุ่มนี้มีความจำเป็นต่อการจัดหาความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาวิจัยในอนาคต

ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่มีการพิจารณาการประเมินสภานถาพ

สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์