ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลผู้เชียวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 34 ราย

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
Generic placeholder image
นางสาว กวิสรา ศรีทอง
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เฟิร์นและไลโคไฟต์ สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมป่าไม้
email: kawisaranb30@gmail.com
Generic placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทียมหทัย ชูพันธ์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครราชสีมา
email: thiamhathai@yahoo.com
Generic placeholder image
นาย ปิยชาติ ไตรสารศรี
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,พฤกษศาสตร์,วนศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
email: p_trisarasri@hotmail.com
Generic placeholder image
นาย พุทธมน ผ่องกาย
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พฤกษศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เฟิร์นและไลโคไฟต์ สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
email: puttamon.p@nsm.or.th
Generic placeholder image
นาย ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พฤกษศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
email: bhanuwas@nsm.or.th
Generic placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิวิมล แสวงผล
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พฤกษศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
email: sasivimon.swa@mahidol.edu
Generic placeholder image
นาย สมราน สุดดี
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,วนศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก,พืชเมล็ดเปลือย ,เฟิร์นและไลโคไฟต์,มอสส์ ลิเวอร์เวิร์ด และฮอร์นเวิร์ต สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
email: somrans@hotmail.com
Generic placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพรรณ ศังขจันทรานนท์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พืช,พฤกษศาสตร์,สรีรวิทยา กายวิภาค,วนศาสตร์,พืชสวน,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
email: faasops@ku.ac.th
Generic placeholder image
นาย พนม สุทธิศักดิ์โสภณ
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
email: phanom@g.swu.ac.th
Generic placeholder image
นางสาว อภิรดา สถาปัตยานนท์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก,เฟิร์นและไลโคไฟต์ สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
email: dao23rd@gmail.com
Generic placeholder image
นางสาว ธิดารัตน์ น้อยรักษา
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สาหร่าย สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
email: sargassum2005@gmail.com
Generic placeholder image
นาย ประทีป ปัญญาดี
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
email: pt.panyadee@gmail.com
Generic placeholder image
นาย ปิยเกษตร สุขสถาน
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา,อนุกรมวิธานพืช,พืช,ชีววิทยา,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก,เฟิร์นและไลโคไฟต์ สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
email: piyakas@yahoo.com
Generic placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
email: amopra@kku.ac.th
Generic placeholder image
นาย ณัฐพล นพพรเจริญกุล
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,พฤกษศาสตร์,พันธุศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
email: nattapon.noppornch@gmail.com
Generic placeholder image
นาย สนใจ หะวานนท์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
email: sonjai_h@hotmail.com
Generic placeholder image
นาย พงษ์ศักดิ์ พลเสนา
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชีววิทยา,พฤกษศาสตร์,วนศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
email: phongphonsena@yahoo.com
Generic placeholder image
นางสาว มิถิลา ปรานศิลป์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สาหร่าย สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
email: mitila.pransilpa@gmail.com
Generic placeholder image
ศาสตราจารย์ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พฤกษศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สาหร่าย สถานะ: เกษียณอายุ
สังกัด: คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
email: khanlew@gmail.com
Generic placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี นางงาม
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,พฤกษศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : พืชดอก สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
email: praneepa@nu.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์