ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลผู้เชียวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 66 ราย

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
Generic placeholder image
นาย กิติธร สรรพานิช
ความชำนาญ: นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มอลลัส สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
email: kitithorn2504@gmail.com
Generic placeholder image
นายสัตวแพทย์ เกษตร สุเตชะ
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,สัตวแพทย์ศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ปีก,สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
email: kasetvet57@yahoo.com
Generic placeholder image
นาย ขวัญชัย เจริญกรุง
ความชำนาญ: การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ขาปล้อง แมลง สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมป่าไม้
email: khwanchai@msn.com
Generic placeholder image
รองศาสตราจารย์ จรวย สุขแสงจันทร์
ความชำนาญ: การประมง,นักพฤติกรรมสัตว์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มอลลัส สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ภาควิชาวิทยาศาสร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
email: charuay44@hotmail.com
Generic placeholder image
นาย ฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ
ความชำนาญ: อื่นๆ,ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,วนศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์เลื้อยคลาน สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
email: chattraphas.p@nsm.or.th
Generic placeholder image
นางสาว ชญานันท์ พลยูง
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มอลลัส สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมป่าไม้
email: chayanant.polyung@gmail.com
Generic placeholder image
นางสาว ชลดา พรจ่าย
ความชำนาญ: อื่นๆ,กีฏวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ขาปล้อง แมลง สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมป่าไม้
email: chonlada.pj@gmail.com
Generic placeholder image
นาย ทัศพล กระจ่างดารา
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง ปลา ปลากระดูกอ่อน สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน ภูเก็ต
email: tassapon@gmail.com
Generic placeholder image
รองศาสตราจารย์ บัณฑิกา อารีย์กุล
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชีววิทยา,กีฏวิทยา,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ขาปล้อง แมลง สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
email: buntika.a@chula.ac.th
Generic placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มอลลัส สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
email: pongrat@buu.ac.th
Generic placeholder image
นาย สนั่น หมัดส๊ะ
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง ปลา,สัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำ,สัตว์เลื้อยคลาน,สัตว์ปีก,สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ปลาปากกลม,ปลากระดูกอ่อน,ปลากระดูกแข็ง สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมป่าไม้
email: madsa.38@hotmail.com
Generic placeholder image
นาย เผด็จ บุญขาว
ความชำนาญ: ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
email: phadetb@hotmail.com
Generic placeholder image
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
email: saksitsim@yahoo.com
Generic placeholder image
ศาสตราจารย์ สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์
ความชำนาญ: อื่นๆ,นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,นักจุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา ปรสิตวิทยา,พันธุศาสตร์,สรีรวิทยา กายวิภาค
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
email: Suchinda.m@chula.ac.th
Generic placeholder image
นาย สุเมตต์ ปุจฉาการ
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ฟองน้ำ,เอคไคโนเดิร์ม,หวีวุ้น สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
email: sumaitt@hotmail.com
Generic placeholder image
นาย อนุวัฒน์ นทีวัฒนา
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มอลลัส,หนอนปล้อง สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
email: anuwat007@gmail.com
Generic placeholder image
นาย อิทธิพล บรรณาการ
ความชำนาญ: ชีวเคมี
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ขาปล้อง แมลง สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
email: bannakan@hotmail.com
Generic placeholder image
นาย อุกกฤต สตภูมิทร์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,การประมง
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง ปลา ปลากระดูกแข็ง สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
email: Ukkrit@yahoo.com
Generic placeholder image
นายสัตวแพทย์ ไชยยันต์ เกษรดอกบัว
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,สัตวแพทย์ศาสตร์,ไวรัสวิทยา ปรสิตวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์ปีก สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
email: fvetchk@ku.ac.th
Generic placeholder image
นางสาว พลอยชมพู กรวิภาสเรือง
ความชำนาญ: อื่นๆ,ชีววิทยา,กีฏวิทยา,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ขาปล้อง แมลง สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
email: chompoo2011@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์