ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลผู้เชียวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 26 ราย

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
Generic placeholder image
รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ ดวงมาลย์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย แบคทีเรีย สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
email: fscikkd@ku.ac.th
Generic placeholder image
นางสาว นันทวรรณ เมฆา
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา รา สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
email: nanthawan.m@dmsc.mail.go.th
Generic placeholder image
นางสาว ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย แบคทีเรีย สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
email: piyada.w@dmsc.mail.go.th
Generic placeholder image
นางสาว วันทนา ปรีณกิตติพร
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย แบคทีเรีย สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
email: wantana.p@dmsc.mail.go.th
Generic placeholder image
นาย สิทธิพร ปานเม่น
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พันธุศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา เห็ด สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
email: sittiporn.p@dmsc.mail.go.th
Generic placeholder image
นางสาว อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,จุลชีววิทยา,ไวรัสวิทยา ปรสิตวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย แบคทีเรีย สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
email: atchareeya.a@dmsc.mail.go.th
Generic placeholder image
รองศาสตราจารย์ ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา เห็ด,ไลเคน สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
email: khwanruan.p@msu.ac.th
Generic placeholder image
นาง จรรตกร รอดอยู่
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา เห็ด สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
email: juntakorn10@icloud.com
Generic placeholder image
นางสาว บัวสร้อย มาลา
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,เทคโนโลยีชีวภาพ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา รา สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
email: buasoy.ma@gmail.com
Generic placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กชกร ลาภมาก
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,เทคโนโลยีชีวภาพ,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา รา สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
email: Kodchakorn@uru.ac.th
Generic placeholder image
นาย นครินทร์ สุวรรณราช
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ,ชีววิทยา,พันธุศาสตร์,ชีวเคมี,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,การเกษตร
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา รา,เห็ด สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ศูนย์วิจัยด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
email: suwan.462@gmail.com
Generic placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์ วรรณเทศ
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา เห็ด สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
email: wnopparat@gmail.com
Generic placeholder image
นางสาว จุรีรัตน์ เอื้อพัฒนากิจ
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,ชีววิทยา,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา รา สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ
email: jureerat.uea@biotec.or.th
Generic placeholder image
นางสาว ธวัลมณฑ์ ปุจฉาการ
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย แบคทีเรีย สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ
email: tawanmo.puj@biotec.or.th
Generic placeholder image
นางสาว รัชนี มิ่งมา
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย แบคทีเรีย สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
email: faasrnm@ku.ac.th
Generic placeholder image
นางสาว วิภาพร แง่มท้าว
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย แบคทีเรีย สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ
email: wipaporn.nga@biotec.or.th
Generic placeholder image
นางสาว สมจิต อ่ำอินทร์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,เทคโนโลยีชีวภาพ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : เห็ดรา ยีสต์ สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ
email: somjit@biotec.or.th
Generic placeholder image
นาย ชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย แบคทีเรีย สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ
email: chanwit@biotec.or.th
Generic placeholder image
นาย ปิยณัฐ เจริญยิ่งเจริญ
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย แบคทีเรีย สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ
email: piyanat.cha@biotec.or.th
Generic placeholder image
นาง ภัทรพร รัตรวารี
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,จุลชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : แบคทีเรีย แบคทีเรีย สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ
email: pattaraporn@biotec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์