ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลผู้เชียวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 25 ราย

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
Generic placeholder image
นางสาว ลัดดาวัลย์ แสงสว่าง
ความชำนาญ: อื่นๆ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
email: imjeep@hotmail.com
Generic placeholder image
นางสาว ธิดารัตน์ น้อยรักษา
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สาหร่าย สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
email: sargassum2005@gmail.com
Generic placeholder image
ศาสตราจารย์ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,พฤกษศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สาหร่าย,แบคทีเรีย,โปรติสตา แบคทีเรีย,โปรติสตา สถานะ: เกษียณอายุ
สังกัด: คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
email: khanlew@gmail.com
Generic placeholder image
นาย กิติธร สรรพานิช
ความชำนาญ: นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มอลลัส สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
email: kitithorn2504@gmail.com
Generic placeholder image
นาย ทัศพล กระจ่างดารา
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง ปลา ปลากระดูกอ่อน สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน ภูเก็ต
email: tassapon@gmail.com
Generic placeholder image
นาย สุเมตต์ ปุจฉาการ
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : โปรติสตา,สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โปรติสตา,ฟองน้ำ,เอคไคโนเดิร์ม,หวีวุ้น สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
email: sumaitt@hotmail.com
Generic placeholder image
นาย อนุวัฒน์ นทีวัฒนา
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มอลลัส,หนอนปล้อง สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
email: anuwat007@gmail.com
Generic placeholder image
นาย อุกกฤต สตภูมิทร์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,การประมง
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง ปลา ปลากระดูกแข็ง สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
email: Ukkrit@yahoo.com
Generic placeholder image
นาย นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แมงกะพรุน-ปะการัง สถานะ: เกษียณอายุ
สังกัด: -
email: nph1959@gmail.com
Generic placeholder image
รองศาสตราจารย์สัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร
ความชำนาญ: อื่นๆ,ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,สรีรวิทยา กายวิภาค,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,สัตวแพทย์ศาสตร์,ไวรัสวิทยา ปรสิตวิทยา,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง สัตว์เลื้อยคลาน,สัตว์ปีก,สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
email: parntep.rat@cra.ac.th
Generic placeholder image
ศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ปัญหา
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ขาปล้อง,มอลลัส,หนอนปล้อง กิ้งกือ ตะขาบ,กุ้ง ปู สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
email: somsak_panha@yahoo.com
Generic placeholder image
รองศาสตราจารย์ ชีวารัตน์ พรินทรากูล
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มอลลัส สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
email: fscicrp@ku.ac.th
Generic placeholder image
รองศาสตราจารย์ วิภูษิต มัณฑะจิตร
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,การประมง,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง ปลา ปลากระดูกอ่อน,ปลากระดูกแข็ง สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ภาควิชาวาวิชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
email: vipoosit@go.buu.ac.th
Generic placeholder image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมศักดิ์ ยีมิน
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,การบริหารจัดการเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ฟองน้ำ,แมงกะพรุน-ปะการัง สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
email: thamasakyeemin@hotmail.com
Generic placeholder image
นางสาว วราริน วงษ์พานิช
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มอลลัส สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต
email: khunvara@gmail.com
Generic placeholder image
นาย สุเทพ เจือละออง
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,ชีววิทยา,การประมง
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง หนอนปล้อง สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
email: sutep.emcor@hotmail.com
Generic placeholder image
นาย สมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การประมง
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์มีกระดูกสันหลัง,สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์เลื้อยคลาน,ปลา,สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม,แมงกะพรุน-ปะการัง,สัตว์ขาปล้อง ปลากระดูกอ่อน,กุ้ง ปู สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
email: mannaisomchai@yahoo.com
Generic placeholder image
นางสาว อัญชลี จันทร์คง
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แมงกะพรุน-ปะการัง สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยฝั่งตะวันออก
email: anchankong@yahoo.com
Generic placeholder image
นาย จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,อื่นๆ,นิเวศวิทยา,ชีววิทยา,สัตววิทยา และสัตวศาสตร์,การประมง,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,นักพฤติกรรมสัตว์
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มอลลัส สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย"
email: jaruwat.n5@gmail.com
Generic placeholder image
นาย ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง แมงกะพรุน-ปะการัง สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
email: chanmethakul@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.3.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์