ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลผู้เชียวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญตามหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตที่เลือก จำนวน 528 ราย

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
Generic placeholder image
ดร. วีระชัย ณ นคร
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,เทคโนโลยีชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
email:
Generic placeholder image
คุณ องุ่น ลิ่ววานิช
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: เกษียณอายุ
สังกัด: ข้าราชการบำนาญ
email:
Generic placeholder image
ผศ.ดร. จรัล ลีรติวงศ์
ความชำนาญ: นิเวศวิทยา,อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีว
email:
Generic placeholder image
ดร. สันติ วาทิรอยรัมย์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน,นิเวศวิทยา
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยนครพนม
email:
Generic placeholder image
ผศ.ดร. อัญชนา ท่านเจริญ
ความชำนาญ: นิเวศวิทยา,อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
email:
Generic placeholder image
ผศ.ดร. อัญชนา ท่านเจริญ
ความชำนาญ: นิเวศวิทยา,อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
email:
Generic placeholder image
ดร. เบญจคุณ แสงทองพราว
ความชำนาญ: นิเวศวิทยา,อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
email:
Generic placeholder image
รองศาสตราจารย์ โกศล เจริญสม
ความชำนาญ: นิเวศวิทยา,อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา
email:
Generic placeholder image
อาจารย์ ชวลิต วิทยานนท์
ความชำนาญ: นิเวศวิทยา,อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา สถาบันวิจัยไม้กลายเป็น
email:
Generic placeholder image
รศ.ดร. สุรวิช วรรณไกรโรจน์
ความชำนาญ: เทคโนโลยีชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน
email:
Generic placeholder image
อาจารย์ มณีรัตน์ ไกรพิบูลย์
ความชำนาญ: ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ
email:
Generic placeholder image
อาจารย์ ฐิติรัตน พรประยุทธ
ความชำนาญ: เทคโนโลยีชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิท
email:
Generic placeholder image
รองศาสตราจารย์ ประภาพร ตั้งกิจโชติ
ความชำนาญ: เทคโนโลยีชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด:
email:
Generic placeholder image
รองศาสตราจารย์ ศิริพงษ์ เปรมจิต
ความชำนาญ: เทคโนโลยีชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทย
email:
Generic placeholder image
คุณ สดศรี เนียมสม
ความชำนาญ: เทคโนโลยีชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
email:
Generic placeholder image
คุณ สรวิช แจ่มจำรูญ
ความชำนาญ: เทคโนโลยีชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
email:
Generic placeholder image
คุณ สาวิตรี วีระเสถียร
ความชำนาญ: เทคโนโลยีชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
email:
Generic placeholder image
คุณ สำเภา ภัทรเกษวิทย์
ความชำนาญ: เทคโนโลยีชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ไม่ทราบ
สังกัด:
email:
Generic placeholder image
คุณ สุพัตรา เปี่ยมวารี
ความชำนาญ: เทคโนโลยีชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เท
email:
Generic placeholder image
คุณ อินทราวุธ ฉัตรเกษ
ความชำนาญ: เทคโนโลยีชีวภาพ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ฝ่
email:
สงวนลิขสิทธิ์©2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เช้าชม
รุ่นโปรแกรม 3.4.0
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์