ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลผู้เชียวชาญ

พบจำนวน 482 ราย

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
Generic placeholder image
ผู้ช่วยนักวิจัย สัญญา มีสิม
ความชำนาญ: ไม่ระบุ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : - สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: หน่วยวิจันไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.
email:
Generic placeholder image
รศ. ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ์
ความชำนาญ: ไม่ระบุ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : - สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
email:
Generic placeholder image
คุณ กีรติ กันยา
ความชำนาญ: ไม่ระบุ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : - สถานะ: ไม่ทราบ
สังกัด: สวนสัตว์นครราชสีมา
email:
Generic placeholder image
ดร. แก้วภาวิกา รัตนจันทร์
ความชำนาญ: ไม่ระบุ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : - สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
email:
Generic placeholder image
ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ ช่วยเงิน
ความชำนาญ: ไม่ระบุ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : - สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
email:
Generic placeholder image
คุณ ฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ
ความชำนาญ: ไม่ระบุ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : - สถานะ: ไม่ทราบ
สังกัด: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
email:
Generic placeholder image
ผศ.ดร. วิเชษฐ์ คนซื่อ
ความชำนาญ: ไม่ระบุ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : - สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
email:
Generic placeholder image
คุณ ธนิต ชังถาวร
ความชำนาญ: ไม่ระบุ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : - สถานะ: ไม่ทราบ
สังกัด: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
email:
Generic placeholder image
คุณ มรกต ตันติเจริญ
ความชำนาญ: ไม่ระบุ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : - สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์
email:
Generic placeholder image
คุณ ณรงค์ โฉมเฉลา
ความชำนาญ: ไม่ระบุ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : - สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด:
email:
Generic placeholder image
อาจารย์ ดวงใจ บุญกุศล
ความชำนาญ: ไม่ระบุ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : - สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาช
email:
Generic placeholder image
คุณ พงษ์ศักดิ์ พลตรี
ความชำนาญ: ไม่ระบุ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : - สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมวิชาการเกษตร กองคุ้มครองพันธุ์พืช สถาบันพิพิธภั
email:
Generic placeholder image
อาจารย์ อมรรัตน์ ชัยกฤษฎาการ
ความชำนาญ: ไม่ระบุ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : - สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
email:
Generic placeholder image
คุณ พรรณลอง พงศ์เสาวภาคย์
ความชำนาญ: ไม่ระบุ
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : - สถานะ: ไม่ทราบ
สังกัด: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันกา
email:
Generic placeholder image
ดร. นิสิต เรืองสว่าง
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : Animalia สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
email:
Generic placeholder image
ดร. นาวี หนุนอนันต์
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : Animalia สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
email:
Generic placeholder image
คุณ ลักขณา บำรุงศรี
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : Animalia สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมวิชาการเกษตร
email:
Generic placeholder image
รศ.ดร. สุรไกร เพิ่มคำ
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : Animalia สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
email:
Generic placeholder image
รศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : Animalia สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
email:
Generic placeholder image
คุณ ศิริณี พูนไชยศรี
ความชำนาญ: อนุกรมวิธาน
หมวดหมู่ความเชี่ยวชาญ : Animalia สถานะ: ยังทำงานอยู่
สังกัด: กรมวิชาการเกษตร
email:
สงวนลิขสิทธิ์©2562 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รุ่นโปรแกรม 2.2.5
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์