เกี่ยวกับโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ

ระบบคลังข้อมูลความหลากหลาย ทางชีวภาพของประเทศไทย

จากแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561-2565 มีประเด็นปฏิรูปเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีประเด็นย่อยในการปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพระดับชาติของประเทศไทย สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ได้ดำเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (http://thbif.onep.go.th/) โดยมีแผนในการดำเนินงานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ได้มีการดำเนินงานพัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ มาแล้ว 2 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2561) มีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศใช้ในการจัดเก็บ แลกเปลี่ยน เข้าถึง และเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวดเร็ว และเพื่อให้หน่วยงานสามารถเข้าถึง/ใช้งานระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2562) มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบคลังข้อมูลฯ โดยการรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การส่งผ่านข้อมูลอย่างเป็นระบบสำหรับการใช้ประโยชน์ของข้อมูลในด้านต่างๆ และขยายเครือข่ายคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยสำหรับการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบคลังข้อมูลฯ ในอนาคต มีข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับ

1) สนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจในระดับนโยบายทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

2) ฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัย

3) ลดภัยคุกคามและจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น

4) แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

5) บริหารจัดการอย่างยั่งยืน

6) ปกป้องทรัพย์สินของประเทศในเชิงทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้บริหาร สามารถจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับ นักอนุรักษ์ และผู้ดูแลกฎหมาย มีข้อมูลเพื่อพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพให้ยั่งยืน เกษตรกร มีข้อมูลที่สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร สำหรับนักวิจัย สามารถติดตามข้อมูลงานวิจัยต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในอนาคต ผู้ประกอบการ มีข้อมูลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพได้  ชุมชน มีเครื่องมือที่ดี ในการจัดเก็บ ดูแลปกปักรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อสร้างเศรษฐกิจและรายได้

สงวนลิขสิทธิ์©2562 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รุ่นโปรแกรม 2.2.5
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์